Modell av ett hus i förgrunden och personer som arbetar med papper i bakgrunden

Bostadsförsörjningsanalys för Skaraborg tas fram

Skaraborg skall växa från dagens 270 000 till 300 000 invånare till år 2030. Detta slås fast i den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg (DRUS). För att nå målet måste antalet bostäder i delregionen öka. Skaraborgs Kommunalförbund har därför fått i uppdrag att ta fram en bostadsförsörjningsanalys för Skaraborg.

Analysen ska bland annat svara på frågan om hur stort behovet av nya bostäder är, men också hur behov och förutsättningar ser ut i olika kommuner i delregionen. Att Skaraborg är en ”nätverksstad” snarare än att en ort är centrum i delregionen kommer att få stor betydelse för utvecklingen här och är något som analysen ska ta fasta på.

En viktig förutsättning för analysen är att den inriktas på de 300 000 invånare som skall finnas i Skaraborg 2030, inte endast på de 30 000 som ska tillkomma.

Bostadsförsörjningsanalysen är ett första steg mot en gemensam plan för bostadsförsörjning i Skaraborg. Kommunerna har det lagstadgade ansvaret för bostadsförsörjningen och analysen förväntas ge alla kommuner stöd i det arbetet. Samtidigt kommer Skaraborgs kommuner att påbörja ett arbete kring gestaltad livsmiljö, social hållbarhet och attraktivitet, allt med målet att öka antalet invånare för att vara en attraktiv region för såväl invånare som företag samt en industriregion i världsklass.