Strategi 5 Integration

- ett samhälle där alla får och kan bidra

Fungerande integration innebär att både de som redan bor och verkar i Skaraborg och de personer och företag som flyttar hit ges möjlighet att leva i ett nytt, mångkulturellt, samhälle som skapar förutsättningar för alla människor att nå sin potential och kunna bidra till Skaraborgs utveckling. Av betydelse för ett samhälle där alla resurser kan tas tillvara är även att det i alla Skaraborgs delar finns en diversifierad befolkningsstruktur och att olika delar av Skaraborg inte glider isär. Syftet är att använda fysisk planering med dess möjligheter att överbrygga fysiska barriärer, stärka nätverk och stödja mötesplatser för att underlätta integrationsprocesser mellan olika människor i samhället.

Strategin pekar på:

  • Fysisk planering kan underlätta integrationen, till exempel genom att skapa mötesplatser eller motverka barriärer mellan olika områden.
  • Lokalisering av bostäder och verksamheter, liksom utformning av transportstrukturen och samordning mellan arbete och utbildning blir viktigt för framgångsrik integration och får ökad betydelse i planeringen.
  • Möjligheter för olika människor i samhället att mötas och sam­verka är beroende av gestaltning och sammanhang i den fysiska miljön.
  • Integration är av central betydelse för att ge alla som bor och verkar i Skaraborg möjlighet att få bidra till Skaraborgs utveckling samt för att hantera framtida behov av arbetskraft inom både det offentliga och privata arbetslivet.

 

Strategi 5 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda livsmiljöer samt på delregional nivå genom en konstruktiv dialog om integration i Skaraborg.