Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

Utbildningskoncept Trygghet och Studiero

Trygghet och studiero

Alla unga har rätt till utbildning. Genom att barn och unga känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero ges förutsättningar för att de ska klara av skolan samt nå sin fulla potential.

Satsningen ”Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero” syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept som vilar på en vetenskaplig grund. Målet är att skolor och förskolor på ett främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av trygghet och studiero för alla barn och elever.