Egen inläsning

Del 6 A - Individuell förberedelse

Likabehandlingsarbete på främjande,
förebyggande och akut åtgärdande nivå

Läs

Texterna läses med stöd av frågorna under rubriken: Individuell reflektionsuppgift.

  • Läs först: 2.4 Läraren som moralisk agent (s. 45-51) i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”
  • Läs därefter texten ”Insatser på olika nivåer för att främja likabehandlingsarbete”

 

Fördjupning:

  • Läs artikeln på sid 92 ”Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal” av Erik Flygare och Björn Johansson, Örebro universitet

Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller saker som förvånar dig. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.
Följande frågor kan användas som stöd:

  • Känner du igen något i de tre texterna från din egen praktik? Exemplifiera.
  • Vad i texterna var nytt för dig?
  • Vad i texterna tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?