Del 6 - Likabehandlingsarbete på främjande, förebyggande och akut nivå

I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över likabehandlingsarbete på akut åtgärdande-, förebyggande- och främjande nivå. Dessutom presenteras några olika verktyg för att kartlägga elevers situation i skolan med fokus på trygghet och studiero. Centralt blir elevers ”ackumulerade ryggsäckar” i betydelse att skolans vuxna behöver garantera alla elevers trygghet i form av en absolut nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Lärares moraliska disengagemang när det gäller att agera vid kränkande handlingar som kommer till deras kännedom lyfts fram. Dessutom fokuseras läraren som moralisk agent.

Syftet är att du som pedagog, ska få en möjlighet att förstå vuxnas roll och ansvar som aktiva aktörer för att skapa optimala lärmiljöer vilka präglas trygghet och studiero.

I moment A får du enskilt reflektera kring lärares och rektors roll när det gäller att arbeta med likabehandlingsfrågor. I moment B reflekterar du tillsammans med kollegor kring det du gjort i moment A. I moment C reflekterar ni tillsammans kring era individuella behov när det gäller likabehandlingsarbete på er skola. I moment D diskuterar ni avslutningsvis hur aktiviteten föll ut.