Kollegial utvärdering

Del 5 D - Kollegial utvärdering

Skolans ansvar att garantera elevers trygghet

 

I detta moment ska ni tillsammans diskutera era erfarenheter/reflektioner från momenten med syfte att komma fram till hur en samsyn i praktiken skulle kunna bidra till främjande av elevers trygghet och studiero på er skolenhet.
För att förstå det som sker i ett tvingande system behöver man göra någon form av kartläggning. Ett sätt är att fokusera på oönskade handlingar på lektioner/andra aktiviteter vilket ni gjort under moment C.
Koppla nu era kartläggningsresultat till ert ansvar att upprätthålla trygghet och studiero i det tvingande systemet

  • När ni jämför era olika kartläggningar och fokuserar på själva handlingarna – bedömer ni att ni har en samsyn kring vad som kan betraktas som oönskade handlingar eller inte? Exemplifiera!
  • Lägger ni vuxna ribban på samma höjd vad gäller bedömningen av oönskade handlingar?
  • Vilka kan konsekvenserna bli om samsyn saknas kring vad som kan betraktas som oönskade handlingar i en lärande miljö?