Egen inläsning

Del 5 A - Individuell förberedelse

Skolans ansvar att garantera elevers trygghet

Läs

Texterna läses med stöd av frågorna under rubriken: Individuell reflektionsuppgift.

  • Läs först texten ”Skolans ansvar att garantera elevers trygghet i form av en nolltolerans mot kränkande behandling”.
  • Läs därefter Skaraborgs kommunalförbunds kunskapsöversikt ”Faktorer som påverkar trygghet och studiero”, framtagen inom ramen för satsningen Fullföljda studier – genom Trygghet och studiero.
  • Läs avslutningsvis: 1.1 Lärares uppdrag i arbetet med social samvaro (s. 18-20) i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”. Läs dessutom 2.4 Läraren som moralisk agent (s. 25-51) i nämnda avhandling.

Fördjupning:

  • Läs Skolverkets stödmaterial: ”Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar” 

Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller saker som förvånar dig. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.
Följande frågor kan användas som stöd:

  • Känner du igen något i de tre texterna från din egen praktik? Exemplifiera.
  • Vad i texterna var nytt för dig?
  • Vad i texterna tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?