Del 5 - Skolans ansvar att garantera elevers trygghet

I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över det ansvar skolans vuxna har för att garantera alla elevers trygghet i form av en absolut nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Syftet är att du som pedagog, ska få en möjlighet att förstå vuxnas roll och ansvar som trygghetsgaranter i relation till att elever har rätt till trygghet och studiero. I moment A får du enskilt reflektera kring skolans ansvar att garantera elevers trygghet i form av en nolltolerans mot kränkande behandling. I moment B reflekterar du tillsammans med kolleger kring det du gjort i moment A. I moment C reflekterar ni tillsammans kring etiska dilemman som påverkat er på så sätt att ni upplevt dilemmat som problematiskt. I moment D diskuterar ni avslutningsvis hur aktiviteten föll ut.

Det övergripande syftet med del 5 är att få en förståelse för rollen att vara moralisk agent vilken innebär att läraren som en god förebild för elever aktivt agerar utifrån styrdokumentens föreskrifter om en nolltolerans mot kränkande handlingar.​