Kollegial utvärdering

Del 4 D - Kollegial utvärdering

Skolklassen som en hierakisk struktur

I detta moment ska ni tillsammans reflektera kring era kartläggningsresultat med syfte att komma fram till hur en samsyn i praktiken skulle kunna bidra till främjande av elevers trygghet och studiero på er skolenhet.
Följande frågor kan fungera som stöd för diskussionen:

  • Råder en samsyn kring pedagogers förhållningssätt kring hanteringen av olika former av nedsättande handlingar som upprätthåller hierarkier inom och mellan kamratgrupper? Exemplifiera.
  • Råder en samsyn kring pedagogers förhållningssätt vad gäller att i praktiken se till att alla elever i den aktuella klassen får lika mycket handlingsutrymme? Exemplifiera.
  • Hur uppnås samsyn kring dessa frågor?
  • Vad är vinsten med samsyn?
  • Vad anser ni behöver göras för att alla vuxna på skolan ska arbeta på ett sätt som ger eleverna i den aktuella klassen det handlingsutrymme de har rätt till?

 

Saras beskrivning av klassens hierarki