Genomförande av aktivitet

Del 4 C - Genomförande av aktivitet

Skolklassen som en hierakisk struktur

Kartläggning

Kartlägg en utvald elevgrupp eller skolklass utifrån grupperingar och positioneringar för att synliggöra normer, kränkande handlingar, sociala processer och elevers skilda handlingsutrymme. Kartläggningen ska göras ur ett vuxenperspektiv. Det övergripande syftet med uppgiften är att starta en tankeprocess kring gruppdynamik, utanförskap och dess konsekvenser för den enskilda eleven. Kartläggningen kan dessutom vara ett verktyg för att få ett underlag för att kunna planera och organisera verksamheten. Observera att detta inte är en fullständig sociografisk inventering eftersom det då dessutom krävs ett omfattande intervjuarbete.

Förberedelser

Innan ni påbörjar övningen tar ni fram dokumentet ”Positioneringstrappa”, (finns under B)
En grupplista eller gruppfotografier av eleverna underlättar arbetet, detta för att inte missa någon elev.

Kartläggningsövningen görs i tre steg:
1. Välj tillsammans ut en elevgrupp eller skolklass där ni anser att det föreligger ett behov av att få mer kunskap om gruppen/klassen.
2. Genomför två och två en kartläggning med hjälp av positioneringstrappan och instruktionen nedan.
3. Jämför kartläggningsresultaten från ”parövningen” och reflektera tillsammans i arbetslaget över dem, utifrån några gemensamma frågeställningar.

Kartläggningsuppgift

Prova nu att använda den bifogade positioneringstrappan för att synliggöra normer, kränkande handlingar, sociala processer och elevers skilda handlingsutrymme. Använd bild nr. 4 i texten ”Skolklassen som en hierarkisk struktur” som stöd för hur en kartläggning kan illustreras. (se bild till höger)

  • Placera ut grupper av elever på den nivå av trappan där du/ni anser att de passar in (ringa in). Observera att samtliga elever skall finnas med. Du/ni kan välja att använda samtliga nivåer eller bara någon enstaka. Det är i sin ordning att placera mer än en grupp på samma nivå. En elev kan även ingå i flera grupper eller ensam bilda en egen ”grupp”.
  • Fundera över om det finns någon eller några ledare (positiva eller negativa) i grupperna. Markera, om så är fallet, dessa elever med en understrykning.
  • Beskriv trappans samtliga nivåer (skrivs under nivåerna), även de nivåer som saknar utplacerade elever. ”Här finns de som ...”. När nivåerna beskrivs framträder klassens gällande/dominerande normer.
  • Fundera även över varför kamratgrupperna återfinns på just denna nivå. Ange möjliga bestämmande faktorer såsom: egenskaper hos individen, kroppsspråk, språklig förmåga, klädsel, intresse eller annat. Anser du/ni att kamratgrupperna är öppna för vem som helst av de andra eleverna eller utestängs vissa? Finns hierarkier inom kamratgrupperna? Beskriv i så fall dessa. Vilka gruppnormer styr i grupperna?
  • Beskriv elevernas handlingsutrymme vad gäller möjligheten att komma till tals och bli lyssnad på samt att ”få vara den man vill vara”.
  • Försök beskriva vilka eventuella strategier du/ni uppfattar att en elev använder sig av för att vara kvar i sin ursprungliga kamratgrupp eller för att komma in i en annan grupp. Används/användes exempelvis kränkande handlingar som medel för detta?
  • Bedöm om och i så fall hur ni som pedagoger arbetar/arbetade med elevgruppen. Görs/gjordes aktiva insatser för att påverka hierarkin, grupperingar, kränkande handlingar och/eller elevers handlingsutrymme? Hur gör/gjorde man? Hur kan elevsynen kopplas till det resultat du/ni får fram?

 

Saras beskrivning av klassens hierarki