Del 4 - Skolklassen som en hierarkisk struktur

I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över hur utsatta elever i en skolklass betraktad som en hierarkisk struktur har relationer till varandra som bland annat riskerar att begränsa deras handlingsutrymme. Med elevers handlingsutrymme avses möjlighet att komma till tals, bli lyssnad på samt ”vara den man vill vara” i en skolklasskontext. Syftet är att du som pedagog, ska få en möjlighet att förstå hur utsatta elever i en hierarki är beroende av att vuxna på skolan fullt ut agerar med en samsyn i praktiken vid kränkande handlingar. I moment A får du enskilt reflektera kring utsatta elevers situation i en maktstruktur. Maktstrukturen synliggörs med hjälp av positioneringstrappan som är en del av metoden Sociografisk inventering. Den hierarkiska trappmodellen kan hjälpa oss förstå utsatta elevers situation i relation till andra elever i skolklassen. I moment B reflekterar du tillsammans med kolleger kring det du gjort i moment A. I moment C väljer ni tillsammans ut en elevgrupp eller skolklass att kartlägga. Kartläggningen genomförs parvis. I moment D diskuterar ”paren” avslutningsvis med varandra i arbetslaget om hur aktiviteten föll ut.

Det övergripande syftet med Del 4 är att få en förståelse för utsatta elevers situation i en hierarkisk struktur samt få till en samsyn kring elevers skilda handlingsutrymme i en elevgrupp eller skolklass från den egna praktiken.​

Skolklassens hierarki som en trappa