Kollegial diskussion

Del 3 B - Kollegial diskussion

Skolan som administrativt och informellt socialt system

Följande frågor kan vara ett stöd i diskussionen:

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen (moment A)? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni se?

B2) Förberedelse av moment C – Aktivitet i elevgrupp

Alla på skolan behöver arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att komma åt negativa handlingar som sker i det tvingande systemet. Sådana handlingar kan behöva kartläggas. Kartläggningar kan ske ur ett vuxenperspektiv eller ur ett barn/elevperspektiv. En typ av negativa handlingar som kan kartläggas är oönskade handlingar i en lärmiljö. Sådana handlingar kan betraktas som bidragande till att elever på något sätt begränsas vad gäller att garanteras trygghet och studiero. Det kan exempelvis röra sig om handlingar som tar sig uttryck som attityd, jargong, språkbruk, kroppsspråk, störande beteenden (kasta sudd, göra ljud, gå omkring i klassrummet, bryta mot regler, leda in lektioner på sidospår etc.). Dessa handlingar behöver inte vara kränkande men kan i vissa fall vara det.

I moment C så ska ni kartlägga en elevgrupp/skolklass med fokus på oönskade handlingar på lektioner.

1. Välj ut en elevgrupp/skolklass att kartlägga.
2. Läs manualen ”Kartläggning av oönskade handlingar”. Skriv sedan ut wordfilen ”Inventering av oönskade handlingar på lektioner/andra aktiviteter” i två exemplar. Skriv in namn på de elever som ingår i den kartlagda elevgruppen/klassen. Exemplifiera nu oönskade handlingar som känns relevanta för er genom att rubricera varje kolumn.​

Teori Kattens jakt på mössen