Egen inläsning

Del 3 A - Individuell förberedelse

Skolan som administrativt och informellt socialt system

Läs

Texterna läses med stöd av frågorna under rubriken: Individuell reflektionsuppgift.

  • Läs först texten ”Skolklassen som ett tvingande system och utsatta elevers situation”.
  • Läs därefter 3.2 Skolklassen som ett ”tvingande system” – ett administrativt och ett informellt socialt system (s. 69-73) i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”.
  • Titta på Youtubeklipp med Jörgen Oom, leg. psykolog och specialist inom attitydpåverkan. Han lyfter på ett humoristiskt sätt fram vikten av att ha rätt mental inställning när det gäller att tillsammans med andra lyckas i en organisation Talarforum, 8 min. (jfr. samsyn i praktiken Jenvén 2017). Kan vi här också se den vuxnes ansvar och vikten av att agera?


Fördjupning:

  • Läs om lärares normer i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”, s. 134-142.

Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller saker som förvånar dig. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.

Följande frågor kan användas som stöd:

  • Känner du igen något i de tre texterna och från youtubeklippet från din egen praktik? Exemplifiera.
  • Vad i texterna var nytt för dig?
  • Vad i texterna och från youtubeklippet tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?​

 

Teori Kattens jakt på mössen