Genomförande av aktivitet

Del 3 C - Genomförande av aktivitet

Skolan som ett administrativt och informellt socialt system

Kartläggning

Kartlägg en utvald elevgrupp/skolklass med fokus på oönskade handlingar på lektioner. Kartläggningen kan både ses som en främjande och förebyggande insats vad gäller kränkande handlingar och mobbning. Den kan också synliggöra vuxnas skilda synsätt på oönskade handlingar i en lärmiljö. Med hjälp av följande fyra steg ska du individuellt genomföra en kartläggning.

1. Välj ut en elevgrupp/skolklass att kartlägga. (gjordes under moment B)
2. Skriv ut manualen ”Inventering av oönskade handlingar på lektioner/andra aktiviteter” i två exemplar. Skriv in namn på de elever som ingår i den kartlagda elevgruppen/klassen. Exemplifiera nu oönskade handlingar som känns relevanta för er genom att rubricera varje kolumn. (gjordes under moment B)
3. Din uppgift är nu att med hjälp av manualen inventera oönskade handlingar på en lektion/annan aktivitet genom att pricka in antal handlingar under valda rubriker. Gör denna inventering med den utvalda gruppen/klassen vid två tillfällen. Dessa handlingar kan exempelvis ske på olika lektioner (olika lärare).
4. Reflektera avslutningsvis kring dina resultat (antal oönskade handlingar) i relation till kränkande handlingar och det faktum att elever befinner sig i ett tvingande system där de har en skolplikt.

Teori Kattens jakt på mössen