Del 3 - Skolan som ett administrativt och informellt socialt system

I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över hur elever i en skolklass på olika sätt förhåller sig till varandra i relation till att skolan kan betraktas som ett ”tvingande system”. Syftet är att du som pedagog, ska få en möjlighet att förstå hur utsatta elever är beroende av att vuxna på skolan fullt ut agerar med en samsyn i praktiken vid kränkande handlingar.

I moment A får du enskilt reflektera kring de vuxnas roll vad gäller att ställa sig på de utsatta elevernas sida. Dessutom får du reflektera kring lärares gällande normer i relation till rollen som trygghetsgarant för utsatta elever. I moment B reflekterar du tillsammans med kollegor kring det du gjort i moment A. Dessutom förbereder ni den ”kartläggning” du själv ska genomföra (moment C). I moment C kopplar du dina kartläggningsresultat till vuxnas ansvar för att garantera att samtliga elever i skolklassen får trygghet och studiero. I moment D diskuterar du avslutningsvis med dina kollegor om hur aktiviteten föll ut.

Det övergripande syftet med Del 3 är att få en förståelse för hur skolan som ett tvingande system behöver agera för att säkerställa en nolltolerans mot all form av kränkande behandling såsom styrdokumenten föreskriver.​

Teori Kattens jakt på mössen