Kollegial diskussion

Del 2 B - Kollegial diskussion

Kränkningsbegreppet

Följande frågor kan vara ett stöd i diskussionen:

B1) Kollegial reflektion

Vad tar ni med er från den individuella inläsningen (moment A)? Delge varandra era reflektioner utifrån reflektionsuppgiftens tre frågor. Vilka likheter och skillnader kan ni se?

B2) Reflektion kring kränkande handlingar samt förberedelse av moment C – Aktivitet i elevgrupp

Kränkande handlingar i skolan sker till största delen på ett sätt som kan vara svårt för vuxna att upptäcka. De sker ofta förtäckt och systematiskt. Forskning visar vidare att det också föreligger skillnader i bedömningen av vad som kan vara kränkande handlingar och mobbning - inte bara lärare emellan utan även mellan elever och lärare.
Syftet med nedanstående uppgift är att genom reflektion/diskussion komma fram till en samsyn som i förlängningen gör att alla vuxna i praktiken agerar utifrån en nolltolerans mot kränkande handlingar såsom styrdokumenten föreskriver. Detta är en grundläggande förutsättning för att skapa optimala lärmiljöer som präglas av trygghet och studiero.
Arbetet med uppgiften sker genom reflektion/diskussion enskilt och i grupp.

1. Utgå ifrån Molly Sandéns musikvideo ”Freak”.
Fokusera på nedsättande/kränkande handlingar som riktas mot den lilla flickan i vit klänning.
Notera de handlingar som du bedömer vara kränkande.
Filmklippet visar en pågående fritidsaktivitet men handlingarna kan även kopplas till en skolkontext.

2. Reflektera kring följande frågeställningar:
a. Kan du identifiera eventuella handlingar från filmen som du känner igen i den verksamhet du arbetar i?
b. Hur bedömer du sådana handlingar?
c. Gör du något åt dem? I så fall vad?

3. I moment C ska du kartlägga om det förekommer kränkande handlingar av exkluderande karaktär i en klass eller elevgrupp. Välj ut en klass eller elevgrupp där du är verksam som pedagog. Planera för hur du vill ta in underlag för din kartläggning: observation eller samtal med ett par utvalda elever.