Egen inläsning

Del 2 A - Individuell förberedelse

Kränkningsbegreppet

Läs och titta på

Texterna läses med stöd av frågorna under rubriken: Individuell reflektionsuppgift.

  • Läs först texten ”Kränkningsbegreppet och pedagogers uppdrag och ansvar”
  • Titta på Molly Sandéns musikvideo ”Freak”.
  • Läs därefter artikeln ”Vad är särskilt med kränkningar på nätet?” av Elza Dunkel, Umeå universitet.
  • Läs avslutningsvis 2.3.1 Sociala hierarkier och social dominans (s. 38-42) i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”

 

Frivillig Fördjupning:

  • Läs om hur två klassföreståndare på skilda sätt kan agera i ett förbättringsarbete där två utsatta elevers situation står i centrum. Se avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”, kapitel 6 s. 145-159.


Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du uppfattar som problematiskt ur ditt perspektiv som ansvarig för elevers trygghet och studiero. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i Moment B.
Följande frågor kan användas som stöd:

  • Känner du igen något i de texter du läst samt från musikvideon, från din egen praktik? Exemplifiera.
  • Vad i texterna samt videon var nytt för dig?
  • Vad i texterna tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?