Kollegial utvärdering

Del 2 D - Kollegial utvärdering

Kränkningsbegreppet

I detta moment ska ni tillsammans diskutera era erfarenheter/reflektioner från momenten A-C med syfte att komma fram till hur en samsyn i praktiken skulle kunna bidra till främjande av elevers trygghet och studiero på er skolenhet.
Följande frågor kan fungera som stöd för diskussionen:

  • Vad lärde ni er?
  • Föreligger det i nuläget en samsyn kring de vuxnas förhållningssätt kring hur kränkande handlingar förstås och hanteras på er enhet?
  • Hur uppnås samsyn kring dessa frågor?
  • Vad kan vinsten bli med samsyn?

 

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing