Del 2 - Kränkningsbegreppet

​I denna del kommer du att få tillfälle att reflektera över hur kränkningsbegreppet relaterat till pedagogers uppdrag och ansvar kan ta sig uttryck i en lärande miljö. Syftet är att du som pedagog, utifrån forskning ska få en förståelse för hur kränkningar på skilda sätt kan drabba utsatta elever. I moment A får du enskilt reflektera kring hur kränkande handlingar kan gestalta sig samt drabba elever som utsätts. Dessutom får du reflektera kring pedagogers roll i nämnda sammanhang. I moment B reflekterar du tillsammans med kolleger kring det du gjort i moment A. Dessutom förbereder ni den uppgift som ska genomföras i moment C. I moment C diskuteras kränkande handlingar som synliggjorts. Dessutom kopplas handlingarna till en skolkontext i syfte att utveckla verksamheten. I moment D utvärderar ni tillsammans hur aktiviteten föll ut. Det övergripande syftet med Del 2 är att få en förståelse för hur kränkningsbegreppet på skilda sätt kan förstås och hur olika former av kränkande handlingar kan drabba (utsatta) elever samt skolans ansvar att garantera elevers trygghet.