Egen inläsning

Del 1 A - Individuell förberedelse

Normer, kränkningar och mobbning

Läs

Texterna läses med stöd av frågorna under rubriken: Individuell reflektionsuppgift.

• Läs först artikeln ”Skolans dolda etik – om kränkning och utanförskap”
• Läs sedan artikeln ”Sociografisk inventering – en metod för att kunna främja den sociala samvaron”, Paideia 2016/11, s. 27-36
• Läs avslutningsvis texten ”Gällande normer”

Fördjupning

Läs eller lyssna "Om normer" i avhandlingen ”Utsatta elevers maktlöshet – En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9”,
Läs om att vara omtyckt/populär ur samma avhandling s. 42-45

Individuell reflektionsuppgift

Ta del av materialet och för anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller saker som förvånar dig. Skriv ner idéer och tankar kring hur du, utifrån materialet, kan utforma och utveckla din egen praktik. Dina anteckningar bildar underlag för de kollegiala diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B.
Följande frågor kan användas som stöd:
• Känner du igen något i de tre artiklarna från din egen praktik? Exemplifiera.
• Vad i artiklarna var nytt för dig?
• Vad i artiklarna tar du med dig som extra viktigt i din fortsatta pedagogiska gärning?

Träd som visar samband mellan normer, kränkningar och mobbing