Arbetsmaterial: Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero skapas förutsättningar för att barn ska klara av skolan samt nå sina fulla potential. Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero bygger på Hélène Jenvéns forskning.

FÅR MAN GÖRA DETTA SOM EN EGEN INGÅNGSSIDA LIKT KUNSKAPSUTVECKLING

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd för ökad trygghet vilket leder till bättre studieresultat.

HÄR SKA EN FÖRKLARANDE FILM LÄGGAS IN

Steg 1 - Teoretisk grund

Utbildningskonceptet bygger på vetenskaplig grund och till stor del är det forskaren Hélène Jenvéns forskning som är grunden. I det här steget kan du ta del av Hélène Jenvéns forskning samt introduktion till arbetet med trygghet och studiero på grundskolan och gymnasiet. 

 

Utgångspukten för hela arbetet med trygghet och studiero är utgångspunkten i tre enkla regler. Om alla i skolan har samma regler vet barn och elever vad som förväntas av dem. Här kan du ta del av relerna och ladda ner bilden om dem på olika språk.

 

Förskola

Mycket i grundskola ska in här - men även exempel från Tibro

Grundskola

  • Grundskola del 1
  • Grundskola del 2
  • Grundskola del 3

 

Gymnasiet

  • Gymnasiet del 1
  • Gymnasiet del 2
  • Gymnasiet del 3

 

Steg 2 - Verktyg

Arbetsplatsöverenskommelse

Syftet är att i praktiken få till en samsyn där all personal krokar arm och drar åt samma håll med ett professionellt förhållningssätt.

- Alla filmer från dec 2022 ska in här, 7 st

Sociografisk inventering

(Jenvén & Orlenius, 2016) Detta är en metod för attsynliggöra normer, kränkningar, mobbning och sociala processer. Kartläggningen sker i form av en akut/åtgärdande insats ur elevers perspektiv.

Lägg med denna länk

Kartläggning av ett barns förmågor

(Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017) Syftet är att få kunskap om i vilka situationer eller sammanhang förmågor ej fullt ut räcker till.

Positiva normer

Är ett observationsschema i syfte att inventera positiva normer som bidrar till en bra lärmiljö. Kartläggningen sker ur ett vuxenperspektiv och kan ses som en insats för att främja elevers sociala samvaro.

Oönskade handlingar på lektioner

En inventeringsmall i syfte att identifiera störande handlingar som inte i sig behöver ha en kränkande karaktär. Kartläggningen sker ur ett vuxenperspektiv och kan ses som en insats för att skapa lärmiljöer som präglas av
trygghet och studiero.

Verktyg att mäta elevers arbetsinsats

Syftet är att ur elevens eget perspektiv få en bild av hur eleven kan fokusera under en ”stökig lektion”. Dessutom är tanken att tillsamman med eleven hitta former för att skapa situationer där eleven fullt ut kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Främjande insatser

Skolverkets film - att främja tillitsfulla relationer

Tibrofilmen nov

Magnus film dec

 

Trygghet och studiero- en del av Fullföljda studier

Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero är en del av det övergripande arbetet med Fullföljda studier i Skaraborg. För att läsa mer om det, klicka här.