IMprove

Målsättningen för projektet IMprove är att öka genomströmningen inom gymnasieskolans Introduktionsprogram, framförallt inom språkintroduktion. Målgruppen för projektet är unga, sent anlända tjejer och killar (15-24 år) med uppehållstillstånd som anlänt till Sverige vid 13 års ålder eller senare. Inom IMprove finns fyra regioner representerade, vilka är Skaraborg, Värmland, Sörmland och Skåne. Inom Skaraborg är Skövde, Lidköping, Skara och Tibro representerade kommuner.

Studier visar att unga, sent anlända som kommer sent in i skolsystemet ofta fastnar inom språkintroduktion. Bland dessa unga som inte fortsätter med gymnasiestudier efter språkintroduktion är det 1 av 3 som varken studerar eller arbetar. Det är få elever som efter inledande studier på språkintroduktion vilka uppnår en examen från ett nationellt gymnasieprogram och det finns en överrepresentation av målgruppens kvinnor som varken arbetar eller studerar.
Detta har lett till att ett regionsövergripande projekt tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som också är projektägare. IMprove finansieras i huvudsak av europeiska socialfonden (ESF). Projektet startade i december 2018 och avslutas i november 2021.
Budgeten uppgår till ca 97 miljoner kronor och med stöd från ESF om 43.1 miljoner kronor. Under projekttiden ska regionerna ta fram användbara och effektiva modeller som underlättar för målgruppen att komma vidare från språkintroduktion till andra studier.

Det handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för män. Fler elever som kommer sent in i det svenska skolsystemet ska fullfölja sina studier och i förlängningen komma ut i arbetslivet. Utbildningsorganisationen för unga, sent anlända tjejer och killar ska i högre grad tillgängliggöras. Inom de utvalda 16 kommunerna i de fyra regionerna ska 300 deltagare ingå i projektet, 200 killar och 100 tjejer. Detta innebär ett särskilt fokus på tjejerna då fördelningen inom Introduktionsprogrammen visar betydligt högre andel killar.

För att uppnå projektmålet ska fokus ligga mot att arbeta strukturerat med att ge målgruppen en holistisk kartläggning för att anpassa studievägarna utifrån tidigare skolbakgrund, förmågor, färdigheter och intressen samt att hitta sammanhållna studievägar. Men också mot att hitta välgrundade, språkutvecklande arbetssätt tillsammans med en anpassad vägledning med tydliga mål för den studerande.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188