Projektsymbol tecknade människor vårdpersonal

Vårdens medarbetare

Under perioden september 2020 till december 2021 pågår projekt Vårdens medarbetare. Projektet syftar till att öka samordning och samverkan mellan kommunerna när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling för legitimerad personal, främst i samband med omställningen till nära vård.

Kommunerna har tilldelats statliga medel utifrån Överenskommelse om God och nära vård 2020 och 2021. Socialcheferna har fattat beslut om att använda del av medlen till ett gemensamt projekt, placerat inom område Välfärd på Skaraborgs Kommunalförbund.

Projektet pågår 16 månader och syftar till att samordna kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsområdet i förbundets femton medlemskommuner. Med legitimerad personal avses sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Under hösten 2020 anställdes en projektledare och kontaktpersoner utsågs i kommunerna. Därefter inleddes datainsamling för att fastställa nuläge och webbintervjuer genomfördes med nyckelpersoner i kommunernas verksamheter. Under februari presenterades en förstudie för socialcheferna med tillhörande förslag till samverkansområden. Projektet har därefter gått in i en genomförandefas. Målsättningen är bland annat att tillskapa gemensamma utbildningsaktiviteter och enas om villkor vid vidareutbildning för medarbetare.