ungdomar tittar ut mot solnedgången

Skaraborgs Öppna ungdomsverksamhet

Projektets syfte är att Skaraborgs kommuners öppna ungdomsverksamhet ska tillsammans med medlemsorganisationen KEKS personal, erfarenhet och verktyg ska fritidsgårdspersonalen och chefer kompetensutvecklas för att kunna kvalitetssäkra verksamheten enligt European Youth Charter och Barnkonventionen.

Enligt FN:s barnkonvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid, vila samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Detta innebär i praktiken att det måste finnas arenor där unga kan utveckla de intressen, färdigheter och kunskaper som inte ryms inom skolans ram och som bäst utvecklas genom icke-formellt och informellt lärande. De dokument som antagits inom EU och Europarådet gör det klart att dessa arenor inte bör utgå från ett problemperspektiv utan istället syfta till ungas personliga och sociala utveckling.

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”Kartläggning av öppen fritidsverksamhet” (2016) lyfts vikten av de öppna ungdomsverksamheterna och dess roll för att stärka ungas inflytande och delaktighet i samhället och att verksamheterna kan möjliggöra kontakter mellan unga och civilsamhället. Rapporten visar också att det är en viktig arena för både traditionella och nya former av kulturella verksamheter.

Tidsperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommuner som ingår i projektet: 13 av 15 kommuner

Projektmål: Tydliggöra verksamhetens viktiga roll i samhället samt skapa jämlika förutsättningar och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten.

Projektidé: Tillsammans med organisationen KEKS anordna ett antal utbildningar, kompetensutvecklingsdagar för personal, tjänstepersoner och politiker i Skaraborg.

Förväntande effekter: Skapa ett system som möjliggör styrning och kunskapsbaserad verksamhetsutveckling med fokus på social hållbarhet. Projektet kommer bidra till att lyfta den öppna ungdomsverksamheten och visa på hur viktig arena verksamheten är för barn och unga, med alla dess utmaningar som finns i samhället. Projektet uppfyller Barnkonventionens implementering och genomförande. 

Finansiärer: 13 Kommuner i Skaraborg och Delregionala Utvecklingsmedel

Samarbetspartners: organisationen KEKS

Västra Götalands logga Kulturnämnd