Illustration resande personer

KomILand 3.0.

Syftet med projektet är att skapa lärande kring kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har som övergripande mål för kollektivtrafiken att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet bryts det ned i fyra delmål. Det första handlar om att kollektivtrafiken ska möjliggöra för alla invånare att nå viktiga samhällsfunktioner, så som jobb, skola, vård och fritidsaktiviteter Med andra ord syftar det till att öka tillgängligheten i Västra Götaland. Som ett led i detta fastställde den så kallade landsbygdsutredningen mininivåer för kollektivtrafikutbudet för de ca 500 000 invånare som bor på landsbygden, det vill säga utan nära grannar eller i tätorter med upp till 3000 invånare.

Utifrån ett kollektivtrafikperspektiv, och detta gäller inte bara i Västra Götaland,  karakteriseras landsbygder således av låga reseunderlag, långa distanser och många målpunkter. Det gör det svårt att erbjuda en servicenivå som både är tillfredställande för resenärerna och ekonomiskt rimligt för skattebetalarna bara med "busslogik", det vill säga med storskaliga lösningar i starka stråk. Till följd av detta upplevs tillgängligheten för de landsbygdsbor som inte äger bil ofta som låg; den allmänna uppfattningen är att du måste äga en bil om du ska bo på landet. En metod för att öka tillgängligheten på landsbygden är att komplettera kollektivtrafiken med andra typer av mobilitetstjänster, så som samåkning, bilpool eller delade cykelkärror. I projektet kombinerad mobilitet i landsbygder (KomILand) testas en sådan lösning i tre småorter i Skaraborg under 2020 – 2021. Förutsatt att utfallet av testet är lovande är ambitionen att bygga vidare på projektets erfarenheter och resultat för att på sikt kunna skala upp lösningen till fler liknande orter i Västra Götaland.

Förstudien KomILand 1.0 avslutades 2018 och ledde fram till genomförandeprojektet KomILand 2.0 där kombinerade mobilitetstjänster erbjuds på de tre platserna Broddetorp, Lundsbrunn och Timmersdala i Skaraborg. Intresset för KomILand har varit stort, och det finns en önskan om att erbjuda tjänsterna också i de andra kommunalförbunden i Västra Götaland. Under KomILand 2.0 har samverkan skett med flera andra initiativ som Tur & Retur i Fyrbodal, SMaRT i Skaraborg men också mer urbana MaaS-piloter via Västtrafik som LIMA, BRF Viva med flera. Utvecklingen av KomILand 3.0 har skett i samverkan med dessa initiativ.

KomILand är mycket kraftigt påverkat av covid19. I praktiken har ingen lokal mobilisering alls varit möjlig under pandemin, och flera av tjänsterna har inte kunnat erbjudas. Det rör sådana tjänster som innebär olika slags samåkning. De lokala aktörerna som är helt avgörande för den lokala mobiliseringen har, av lätt insedda skäl, inte kunnat erbjuda aktiviteter där mobilisering kunnat ske.

Det övergripande målet, och den avsedda långsikriga effekten, är att skapa så mycket lärande kring kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier att det står klart för Västra Götalandsregionen i egenskap av kollektivtrafikmyndighet

1. om man skall erbjuda kombinerade mobilitetstjänster till invånare i glesare geografier, landsbygder

2. hur man kan erbjuda kombinerade mobilitetstjänster i de glesare delarna av den ojämna geografi som är Västra Götaland

3. hur det påverkar tillgängligheten för människor på de platser där tjänsterna erbuds. (I ett annat, parallellt projekt kommer också en "cost/benefit-analys" kring tillgänglighet och brist på tillgänglighet att göras.)

I grunden handlar KomILand om att bidra till att knyta samman Västra Götaland, vilket är en långsiktig prioritering i RUS 2030 på ett sätt som svarar mot att de lokala förutsättningarna varierar, vilket är en vägledande princip i sagda dokument. Projektet introducerar också elektromobilitet, elektrifiering är en kraftsamling i RUS 2030, på de platser där det bedrivs, via den så kallade Byabussen. Och det bidrar till att nå mål om ökat hållbart resande i Trafikförsörjningsprogrammet.

KomIland 3.0 pågår från 1 juli 2021 till och med sista juni 2023.

I KomILand 2.0 ingick orterna Broddetorp, Lundsbrunn och Timmersdala i Falköpings, Götene och Skövde kommuner.

Rekrytering av platser för KomILand 3.0 pågår och kommuner i Sjuhärad och Fyrbodal kommer att läggas till.

Att skapa forskningsbaserade kunskaper om vilka värden kombinerade mobilitetstjänster skapar för människor i glesare geografier, med visst fokus på att identfifera hur sådana tjänster behöver designas för att de skall vara attraktiva.

Att skapa samsyn mellan olika aktörer som Västra Götalandsregionen, Västtrafik med flera  aktörer kring om och hur man skall erbjuda kombinerade mobilitetstjänster i glesare geografier.

Målgrupper på operativ nivå är människor på sex platser i Västra Götaland, och t ex "byalag" eller andra aktörer på dessa platser. På strategisk nivå är det Västra Götalandsregionen i egenskap av regional utvecklingsaktör och kollekttivtrafikmyndighet samt Västtrafik, kommunalförbund och kommuner.

Utöver detta är intresset stort i hela landet och kunskaper från KomILand kommer att spridas på olika sätt.

Tjänsterna i KomILand 2.0 är:

 • I grunden en reseplanerare
 • Möjlighet att köpa kollektivtrafikbiljett, liknande den i ToGo-appen
 • Möjlighet att beställa närtrafik i appen, även om stora delar av berörda orter i nuläget inte omfattas av möjligheten att beställa närtrafik
 • Samåkning, både att erbjuda plats och att efterfråga
 • Byabussen, en sjusitsig elbuss som kan bokas för samåkning.  Bussen har under pandemin ställts till förfogande för de lokala butikerna att sköta hemleveranser med.
 • Möjlighet att hyra ut sin bil till "grannen", Grannbilen. Tjänsten innefattar betalning och försäkring.
 • Möjlighet att boka taxi
 • Resplus
 • Olika slags "linjelagd samåkning" handlar-, kyrk-, bad-"rundor"
 • En elcykelpool
 • Byatorget, en enkel tjänst för att efterfråga eller erbjuda till exempel en släpkärra eller en motorsåg.

Flera av tjänsterna är utvecklade tillsammans med de lokala aktörerna, bland dem märks Byabussen som är en idé som kom upp i mobiliseringsfasen, liksom elcykelpoolen.

En del av KomILands erbjudande är att alla mobilitetstjänster faktureras månadsvis på en samlad faktura, för att göra det enklare för användaren.

Projektparter

De tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen tillsammans med RISE, IVL och VTI samt Västtrafik, Smart Resenär AB och Västra Götalandsregionen.

Projektet har tidigare finansierats i huvudsak av Vinnova och Västra Götalandsregionen. Den förlängning som nu sker finansieras av Västra Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.