Barnfamilj åker skridsko på en sjö

Inflyttarservice/Livet i Skaraborg

Inflyttarservice är ett projekt som syftar till att attrahera nyckelkompetens att flytta till Skaraborg för att arbeta.

Bakgrund/problembild

En av Skaraborgs största tillväxtutmaningar är hur arbetsgivarna ska lyckas attrahera och rekrytera den nyckelkompetensen de är i behov av för att kunna fortsätta växa och utveckla sina verksamheter. Tillgång till nyckelkompetens är en avgörande faktor för ett fortsatt livskraftigt näringsliv och offentlig sektor i Skaraborg.

Exempelvis vet vi att Skaraborgs invånare har en lägre utbildningsnivå än rikssnittet varför vikten av att lyckas attrahera personer med nyckelkompetens framstår som än större. Budskapet framstår tydligt att om Skaraborg ska lyckas med de utmaningar man står inför krävs ett än mer proaktivt arbete för att skapa förutsättningar att attrahera personer med nyckelkompetens.

Kort sammanfattat handlar det om att paketera, attrahera och skapa bästa möjliga service från kommunerna i form av mottaggarkapacitet som handlar om att kunna svara på frågor och vägleda inflyttare i praktiska ärenden. Därtill att samla information och marknadsföringsmaterial riktat till potentiella inflyttare så att de ser Skaraborg som en attraktiv delregion där man vill leva, bo och arbeta.

Projektets namn är Inflyttarsevice men kommer att kallas Livet i Skaraborg i all extern kommunikation.

Syfte

Projektet Inflyttarservice syftar till att samla och strukturera arbetet för att attrahera och behålla nyckelkompetens i Skaraborg genom att skapa en delregional stödfunktion innehållandes webbplats, struktur, paketering och verktyg för att synliggöra möjligheterna som delregionen och Skaraborgs 15 kommuner erbjuder.

Tidsperiod

20 september 2021 - 20 september 2023

Kommuner som ingår i projektet

Skaraborgs 15 kommuner

Målgrupp

  • Inflyttare
  • Arbetsgivare i Skaraborg
  • Kommunerna som tar emot inflyttare

 

Aktiviteter/projektidé

Genom ett tydligt skyltfönster, i form av en webbplats, skapas möjligheter för en fokuserad samverkan tillsammans med; kommuner, privata- och offentliga arbetsgivare, akademi med flera för att på ett proaktivt sätt marknadsföra och paketera regionens samlade attraktionskraft. Detta genererar i sin tur en större genomslagskraft och tydlighet än om varje kommun och/eller arbetsgivare arbetar med frågorna var för sig. Det genererar också en enhetlighet och samsyn som stärker Skaraborg att över tid vara en fortsatt attraktiv delregion med god utveckling, konkurrenskraft och tillväxt i Västra Götaland.

Förväntade effekter

Inflyttarservice kommer skapa ett mervärde genom att arbeta med frågor som rör allt från talangattraktion till att utveckla soft landingprocesser.

Finansiärer

  • Västra Götalandsregionen
  • Sparbanksstiftelsen Skaraborg
  • Skaraborgs Kommunalförbund 
 Sparbanken  VGR