Tygrullar på hylla i möbelfabrik

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg

En avgörande faktor för Skaraborgs utveckling är att det finns efterfrågestyrd kompetens att tillgå idag och framåt. Klimatomställning, globalisering, teknikutveckling och digitalisering, tillsammans med det faktum att personer med högre utbildning tenderar att lämna regionen, är utmanande och riskerar att urholka arbetsmarknaden.

Satsningen ”Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg” syftar till att systematiskt kartlägga omvärldsfaktorer som påverkar behov och efterfrågan. Modellen ska koppla samman viktiga aktörer inom kompetensförsörjningen för att bättre jobba med regionens- och arbetsgivarnas mottagningskompetens, utmaningen med matchning på arbetsmarknaden, samt utbildning.

Skaraborg präglas av ett näringsliv som till stor del består av små- och medelstora företag inom tillverkande industri (1). Trä- och möbelindustri, fordonsindustri, livsmedelsindustri, samt sten- och mineralullsindustri är tydliga klusterbildningar inom regionen. Kompetenser och nätverk kopplade till dessa kluster bör stärkas och utvecklas, även för att utgöra en tillgång för verksamheter i närliggande branscher. Den pågående strukturomvandlingen medför också att nya kompetenser efterfrågas, något som arbetet behöver ta höjd för.

Skaraborgs 15 kommuner arbetar här tillsammans med Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen, IDC och branschsammanslutningar.