Symbolbild för projektet, en flicka det strålar om

Fenixz

För att att öka kompetensen och stimulera näringslivets utveckling erbjuds medarbetare och ledare i små och medelstora företag kostnadsfri kompetensutveckling via Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund.

Projektet, som har namnet Fenixz, startade i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Stora likheter mellan delregionerna

Fyrbodal och Skaraborg har stora näringslivsstrukturella och socioekonomiska likheter. Här finns många mindre tätorter i kombination med stora landsbygdsområden. Utbildningsnivån är i nationell jämförelse generellt låg, vilket minskar människors möjligheter på arbetsmarknaden och företagens utveckling och konkurrenskraft.

Tillgång till kunskap och kompetens har stor betydelse för förmågan att utveckla och tillämpa ny teknik och nya metoder, vilket i sin tur är viktigt för människors möjligheter och för en långsiktigt hållbar tillväxt för företag.

Kompetensinsatser för medarbetare i små och medelstora företag öppnar för karriärsteg, vilket i sin tur öppnar dörren för de yngre och för personer som står längre från arbetsmarknaden.

Projekt Fenixz utgår från medarbetarnas och företagens verkliga behov och insatserna som erbjuds ska ta vara på ledares och medarbetares förmåga till anpassning och omvandling i en delvis ny verklighet.

Teknikskiften och nya affärsmetoder

Bakgrunden till initiativet är de förändringarna av samhälle och näringsliv som är en följd av bland annat teknikskiften, nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster. Den pågående Corona-pandemin har drivit på utvecklingen ytterligare, där till exempel digitaliseringen både i företagen och i hemmen tagit ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrat såväl köpmönster som ledarskap.

Unga vuxna

Bokstaven Z i projektnamnet Fenixz, betonar den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, och å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar.

Med en växande grupp unga vuxna som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet riskerar landsbygdskommunerna i Fyrbodal och Skaraborg dessutom att de unga lämnar bygderna eller inte ser möjlighet att återvända efter avslutade studier, vilket ytterligare spär på den låga utbildningsnivån i delregionerna.

Läs mer om projekt Fenixz på fenixz.se