InVäst – Integration Västsverige

InVäst – Integration Västsverige är ett ESF-projekt i Västsverige som syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Tanken är att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019. Skaraborg arbetar med två fokusområden i Inväst: 

Kvalitetsutveckling av sfi 
Inledningsvis i projektet genomförs en kartläggning där digital kompetens väljs som utvecklingsområde.   

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle, i privatlivet, i arbetslivet men också för att kunna delta i den demokratiska processen. Digital kompetens ska därför stärkas i skolan och det blir nu tydligare i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. För att möta de nya kraven behövs fortbildning såväl för lärare som rektorer. Både lärare och rektorer kommer att genomföra den av Skolverkets framtagna kompetensutvecklingsinsats för respektive yrkesgrupp. Personal träffas i nätverksträffar (3 olika kluster av nätverk) och utbyter tankar och inspiration. 

Målet är att 11 sfi-enheter och 100 deltagare medverkar i Skaraborg.  

Möten för bättre mottagande av nyanlända 
Med målet att personal i organisationer som möter nyanlända ska få en ökad kunskap i att möta nyanlända samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationen som helhet ska ett antal mötesplatser arrangeras. Syftet är att medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända ska kunna träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt.