Vår ansökan Innovationssluss Skaraborg

Skaraborgs kommuner har beviljats medel ur Vinnovas utlysning Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016. Totalt har Vinnova beviljat 1 958 631 sek för att under år ett, i projektform, påbörja etableringen av Skaraborgs Innovationssluss

I projektet ska kommunerna vidareutveckla sin samverkan i Skaraborgs Kommunalförbund genom att etablera en gemensam innovationssluss. Projektet ska skapa strukturer och organisationskultur som tar tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad innovationsförmåga.

Ansökan är på totalt 4 000 000 sek. Återstående del av ansökta medel beviljas i slutet av år 1 efter att projektet påvisat att man genomfört det man fått medel för under år 1. Totalt beviljades 12 projekt av 28 sökande.

Projektledare Maria Nilsson berättar att ansökan, Innovationssluss Skaraborg – kulturrevolution med digitalisering, handlar om att skapa en kommungemensam innovationssluss för Skaraborgs 15 kommuner. Skaraborgs Innovationssluss är en sluss som ska arbeta med att på ett radikalt sätt förändra och utveckla tjänster, processer och organisatoriska lösningar för all kommunal verksamhet, även den som drivs i samverkan med annan offentlig verksamhet. På så sätt ska kommunerna bli än bättre på att möta invånarnas och näringslivets förväntningar men också etablera effektiva, rättssäkra och evidensbaserade processer på ett kostnadseffektivt sätt.  

Genom en gemensam sluss för 15 kommuner kan fler idéer realiseras då kostnaden för utvecklingen av en idé till en innovation kan delas på fler kommuner samt att lösningen, innovationen, kan vara gemensam för flera kommuner. Slussen säkerställer att samma idé inte vidareutvecklas i flera kommuner samtidig. Vidare kan kostnaden för den enskilda kommunens innovationsarbete hållas nere då kommunerna delar på kostnaderna för Innovationssluss Skaraborg. Innovationerna ska spridas till i första hand samtliga kommuner i Skaraborg, men också i Västra Götaland och övriga Sverige.

För att omhänderta idéer och för att sedan testa och omsätta dessa  till innovationer behövs strukturer berättar Maria Nilsson. Denna utveckling ska stärkas och möjliggöras genom att utveckla ledarskapet hos kommunens ledare. Detta kommer att ske genom utbildning som utvecklar och förbättrar förändringsledarskapet. En viktig del i slussens arbete är också att skapa kännedom om såväl Innovationssluss Skaraborg som det närliggande innovations-stödssystemet i Skaraborg.

Uppbyggnaden av struktur, utbildningen och spridningen kommer att ske med hjälp av projekt-medlen från Vinnova. Kommunerna medfinansierar projektet med nedlagd tid. I projektets uppdrag ingår också att ta fram förslag på hur Skaraborgs innovationssluss ska drivas vidare efter avslutat projekt.

Mer information om projektet och Vinnovas utlysning, Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016 hittar du till höger på sidan.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se