Platsbank LSS Skaraborg

En gemensam platsbank/register för att redovisa lediga platser på gruppbostäder LSS för kommuner i Skaraborg för andra kommuner att hyra in sig på för kortare eller längre perioder.

Behovet av platser på gruppbostäder skiftar mellan kommuner, utifrån svår prognos in- och utflyttningar, men generellt skulle en utvecklad samverkan mellan flera kommuner minska behovet av att köpa dyra privata platser långt bort från hemkommunen, eller utifrån att vissa kommuner politiskt motsätter sig privata alternativ.

Beslut om särskilt boende enligt LSS kan verkställas snabbare vid platsbrist i den egna kommunen, där kompetens för den sökande saknas eller där det inte finns plats och behovet är brådskande. Kommuner står med färre tomplatser och den enskilde och dess anhöriga får ett mindre avstånd till varandra, vilket oftast är fallet utifrån det begränsade privata utbudet i Skaraborg. Vissa kommuner saknar helt vissa boendelösningar och köper då sporadiskt plats i grannkommuner eller privata alternativ, men genom en sådan plattform kan detta planeras mer effektivt, lokalt och långsiktigt med olika alternativ. Det leder också till höjd kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan berörda kommuners arbetsgrupper och reducerar risken för övertalig personal.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se