Aktiva klassrum

Genom aktiva klassrum kan vi möta fler elever och ge fler elever möjlighet att lära på lika villkor. Aktiva klassrum ger inkluderande och delaktiga lärmiljöer.

I skollagen står att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Verkligheten är något helt annat. Skolan klarar inte av att tillmötesgå alla elevers behov. Vi har också ett samhälle som gör att allt fler barn är stillasittande med sin dator och/eller mobil. Detta gör att fler ungdomar blir överviktiga och mår allt sämre. Barn som sitter stilla under långa stunder drabbas av samma negativa hälsoeffekter som man sett hos stillasittande vuxna. Skolan för 100 år sedan skiljer sig inte mycket åt från idag och då tänker jag främst på lärmiljön. Det traditionella klassrummet med en kateder och tavla längst fram och sedan bänkar i rad är fortfarande det mest vanliga. Detta vill jag ändra på genom att ändra de traditionella klassrummen till aktiva klassrum. Genom aktiva klassrum kan vi möta fler elever och ge fler elever möjlighet att lära på lika villkor. Aktiva klassrum ger inkluderande och delaktiga lärmiljöer. Genom aktiva klassrum inkluderas alla elever inte bara rumsligt utan även socialt och didaktiskt.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se