Innovationsledarskapsutbildning, tillfälle 2 i Tibro

Den 30:e november genomfördes det andra tillfället i innovationsledarskapsutbildningen på Inredia i Tibro.

Utbildningen är en betydande del i kulturarbetet inom Skaraborgs Innovationssluss och där enhetschefer från Skaraborgs kommuner medverkar. Syftet är att öka kommunala chefers förmåga att skapa förutsättningar för och stödja medarbetares innovativitet.

Anna och Peter, Linköpings Universitet, började dagen med en liten resumé och återkoppling av föregående utbildningsdag för att färska upp minnet hos deltagarna, men också för att göra en koppling till dagens ämne och agenda – Innovation och lärande.  

Inför det här tillfället hade deltagarna fått till uppgift att inventera policys, handlingsplaner och styrdokument i respektive organisationer för att identifiera om några av dessa kan möjliggöra eller hindra innovationsarbetet. Resultatet var att de flesta kommuner inte hade något renodlat dokument kring innovation, utan begreppet och målsättningarna nämndes främst i handlingar rörande digitalisering.

Vidare presenterade även enhetscheferna sina projektområden som man kommer arbeta med mellan utbildningstillfällena. Och det var en rad intressanta områden som presenterades och som blir intressanta att få följa och ta del utav framöver. Nedan exemplifieras några av projektarbetena:

  • Undersöka den digitala      biblioteksfilialen. Kan den digitala erbjuda samma tjänster och kvalité      som den fysiska? I dagsläget åker vi runt och genomför bokcirklar,      sagostunder m.m. Kan detta göras digitalt genom att koppla upp sig mot      förskolor, äldreboenden etc?
  • Bygga ett ändamålsenligt      LSS-boende med fokus på välfärdsteknik. Pågår en debatt kring att det      finns för få LSS-boenden och de som byggs är inte anpassade utifrån      målgruppen.
  • Bygglovsprocessen.      Effektivisera, förenkla och tillgängliggöra genom digitalisering och göra      detta tillsammans med bygglovshandläggare och IT-avdelningen.
  • Kontinuitet, kunskap och      samverkan med brukaren i fokus. Skapa bättre förutsättningar internt och      gentemot brukarna.
  • Insatsplanering i      hemvården. Lyfta området genom att få till en fungerande planering som      skapar kontinuitet och delaktighet där brukarna blir nöjda, samt skapar en      bra arbetsmiljö för personalen och bidrar till en bättre effektivitet i      verksamheten.

 

Utbildningen fortlöpte sedan genom teoripass som växlades med gruppdiskussioner. Där begreppen innovation och lärande berördes och hur dessa två parametrar relaterar till varandra. Bland annat är innovationsprocessen en lärandeprocess som förändrar vårt handlade, beteende, tänkande och samverkande med andra. Lärande är i sin tur en förutsättning för innovation. När innovationer väl införs i organisationer kräver det ett nytt lärande hos såväl individer, arbetsgrupper som organisationen som helhet.

”Nu inser jag varför just vi, utifrån rollen som enhetschefer, går utbildningen och vad vi kan göra för att påverka och inspirera våra medarbetare till ett innovativare tänk och arbetssätt.”

Avslutningsvis fick deltagarna information kring möjligheterna till coachning av Anna och Peter när man arbetar med sina projektarbeten på hemmaplan, men också en hemuppgift där man ska intervjua en medarbetare och höra hur denne ser på innovation och vem det ska främja. Nästa tillfälle i utbildningen arrangeras på Knistad Hotell & Konferens utanför Skövde den 25 januari 2018.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se