25 oktober, Nationella Innovationsrådet Trollhättan

”Hur ska vi samverka för att utveckla samhället genom innovation”

Onsdagen den 25 oktober närvarade Skaraborgs kommunalförbund på ett seminarium med Nationella Innovationsrådet Trollhättan. Rådet var denna dag representerade av statsminister Stefan Lövén, Isabella Lövin, Helene Hellmark Knutsson, Carola Öberg, Sigbritt Karlsson och Charles Edquist. Seminariet hölls under rubriken ”Hur ska vi samverka för att utveckla samhället genom innovation”

Maria Nilsson, projektledare på pilotprojektet Skaraborgs innovationssluss säger om seminariet ”Det jag tog med mig är att de som lyckas bäst med att samverka och samarbeta på ett effektivt sätt kommer vara de som lyckas i framtiden. Vikten av att samverka inom en rad olika områden för att fortsätta utvecklas var något som samtliga representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademin inom samtliga områden för innovation tryckte på. Då känns det bra att Skaraborgs kommuner gått samman för att i samverkan driva utvecklingen i den kommunala sektorn med hjälp av medel från Vinnova i pilotprojektet Skaraborgs innovationssluss.”

Under seminariet lyftes Västra Götalands regionen fram som ett föredöme kring innovationsarbete i Sverige. Det gemensamma innovationsarbetet tillsammans med näringslivet och samarbetet mellan Högskolorna i regionen fördes fram som framgångsfaktorer, i synnerhet kring det omställningsarbete som fordonskrisen förde med sig.

Regionrådet Kristina Jonäng lyfte under rubriken ”Kompetensförsörjning för samhällsomställning” särskilt samarbetet mellan Högskolorna i Skövde och Borås kring lärarutbildningen som ett mycket gott exempel på samarbete som ger nytta till samhället. Jonäng trycker också på vikten av att vi tar fram ett valideringssystem i Sverige. Hon ser en risk i att vi kan få olika valideringssystem för samma typ av kunskap i olika delar i Sverige, något som inte gynnar arbetet med att få fler personer i arbete eller möjligheten till livslångt lärande.

Västra Götaland regionens styrelseordförande Johnny Magnusson lyfter fram lagstiftningen som en flaskhals i hållbarhetsutvecklingen men också kompetensbristen menade Magnusson var en flaskhals för regionens totala omställning till ett mer hållbart samhälle. Vilket var ett område som även Volvos representant. Volvos representant Karin Svensson ser tre utmaningar kring omställningen för ett hållbart samhälle. Dessa tre är samarbete, vi bygga upp samverkan snabbare det får inte ta flera år. Den andra utmaningen är matchmaking, stora etablerade företag behöver hjälp av små nischade företag, ofta start-upsbolag, för att kunna göra omställningen. Tredje utmaningen är kompetens specifikt för Volvo är det ingenjörer som behövs. Kompetensfrågan är tvådelad. Dels krävs det en miljö som kan locka till sig värdens främsta kompetenser som kan vara en del i den forskning och utveckling som bedrivs i Västra Götaland men också i hela landet och dels krävs det att vi snabbt kan ställa om kompetenser från t ex maskiningenjörer till mjukvaruingenjörer.

Patrick Ericson VD på Gothia Sience Park deltog i seminariet under rubriken ”Innovationsmiljöer för omställning” Patrick berättade om Gothia Sience Parks arbete med att hjälpa företag vid etableringsstarten för att snabbt bli självfinansierade. Det faktum att parken nu sysselsätter över 1000 medarbetare i olika typer av företag där 80% av dessa anställda är sprungen ur akademin i Skövde visar på att man lyckats med sitt uppdrag att bygga upp en miljö som tar tillvara de studenter som går ur Högskolan i Skövde och vill starta ett eget företag och på så sätt etablerat en ny typ av företag i regionen. Just möjligheten till att lära hela livet och bra validering av kunskap var de områden som fördes fram som avgörande att lyckas med för att utveckla samhället genom innovation.

Vill du ta del av seminariet i sin helhet? http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/