Barn på studsmatta

Fysisk aktivitet och rörelse

Under 2020 har en kartläggning gjorts med syftet att ge en övergripande beskrivande nulägesbild kring en av våra viktigaste levnadsvanor: fysisk aktivitet (målgrupp hela befolkningen), samt att göra en initial framåtsyftande analys över möjligheter för vidare arbete med att främja fysisk aktivitet och rörelse i Skaraborg. Utifrån den sker nu fortsatt arbete, delvis i samverkan med kraftsamlingsområdet Friska barn i Skaraborg samt interna och externa aktörer.