Socialchefsgruppen

Socialchefsgruppen

Socialcheferna i Skaraborg träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom det sociala området. Frågorna spänner över hela socialtjänstens område och vård- och omsorgsområdet.

Ordning Socialchefsgrupp

Ärenden aktualiseras av socialchef, ledamot i beredning eller av Kommunalförbundet till tjänstemannaberedningen via samordnare.

När beslut (annat än i ekonomiska frågor, se nedan) fattas i socialchefsgrupp ska beslutet omfatta ärendets fortsatta hantering. Det ska vara tydligt om beslutet ska resultera i

 • Information – Till vem och av vem
 • Fortsatt beslutsfattande - Till beredningen för beredning till styrelsen
 • Åtgärd – Uppdrag till vem, sluttid och återkoppling
 • Beslut om ekonomiska frågor som rör Skaraborg ska beslutas av Styrelsen via Beredningen


Beslut i socialchefsgruppen ska föregås av dialog/diskussion i helgrupp och/eller i smågrupper beroende på frågans art.

Beslut i socialchefsgruppen ska - när det inte är uppenbart obehövligt -fattas genom uttalande av samtliga närvarande eller handuppräckning.

Saknas kommunrepresentant under mötet och beslutet bedöms behöva vara enhälligt, ska frågan snarast sändas till frånvarande (samordnare ansvarar).  Sista svarsdatum ska sättas och uteblivet svar räknas som bifall.

Förhållningssätt

 • En generös inställning om att dela med sig och tänka Skaraborg 
 • Lojal närvaro vid möten 
 • Använd fora mer. Informationsöverföring ska ske i respektive kommun mellan forarepresentant och socialchef 


Ordförande och vice ordförande väljs vart annat år. 2018- 2020 är ordförande Magnus Schedin, Falköping och vice ordförande Sandra Säljö, Töreboda.

Ordning Tjänstemannaberedning

Beredningen består av 5 socialchefer samt utvecklingsledarna och samordnaren inom Välfärdsutveckling, Skarborgs Kommunalförbund.

Beredningen möts en vecka innan Socialchefsgruppens möte i Skaraborgs Kommunalförbunds lokaler eller/och via Skype

Syftet med beredningen är att

 • bereda ärenden till Socialchefsmötet
 • avgöra om ärenden kan skickas som information istället för att tas upp på möte
 • avgöra om ärenden som tas upp är informationsärenden, dialogärenden eller
  beslutsärenden
 • avgöra vem som är föredragande
 • vid behov tidsavgränsa ärenden

 

Socialchefsgruppens mötesdatum 2019

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 19-20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se