Funktionsnedsättning Nätverk

Forum Funktionsnedsättning arbetar för att gemensamt utveckla arbetet inom kommunernas LSS-verksamheter riktade till vuxna. Forumet ska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Funktionshinderfora består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner. Ordförande  2018 är Ann-Sofi Söderberg, avdelningschef för personer med funktionsnedsättning, Vård och Omsorg, Skövde.

Genom Forumet arbetar kommunerna med

  • omvärldsbevakning,
  • erfarenhetsutbyte,
  • brukarinflytande och
  • handledning för LSS-handläggare.


Viktiga samarbetsparter för kommunerna är regionens öppenvård på specialistnivå, Habilitering och Hälsa, som ger stöd och behandling till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Genom dialog med Habiliteringen skapas förutsättningar för ett gott samarbete.

Mötestider 2018

  • 9 februari
  • 27 april
  • 31 augusti
  • 2 november