Övrigt arbete psykisk hälsa

Regeringens satsning på psykisk hälsa och den regionala handlingsplanen gemensam för Västra götaland sedan 2017 ger kommunerna möjlighet att genomföra initiativ inom området.
I varje kommun finns en kontaktperson för det arbetet. 

Medel finns också avsatta för aktiviteter inom vårdsamverkan på delregional nivå. I Skaraborg har vårdsamverkans styrgrupp valt att investera i gemensam samverkanskompetens - Samverkanskompetens i Skaraborg (tidigare IAPS). Arbetet förväntas resultera i tillgänglig samverkanskompetens på vårdsamverkans hemsida och i gemensam samverkansutbildning riktad till personal inom kommunala verksamheter, primärvård och specialistsjukvård. 

Inom ramen för regeringens satsning pågår också aktiviteter på länsnivå; brukarinflytande, suicidprevention, integrerat arbete och SIP). Se Vårdsamverkans hemsida.

Se även under rubrik Social hållbarhet/folkhälsa i vänsterspalten.