Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero ges/skapas förutsättningar för att barn ska klara av skolan samt nå sina fulla potential.

Satsningen ”Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero” syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund. 

Utbildningskonceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (fil dr i pedagogik) forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning. Det handlar bland annat om att anlägga en hela skolan-ansats, skapa systematik för optimala lärmiljöer, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra elever delaktiga. I arbetet ingår i första hand rektorer, pedagogisk personal samt elevhälsopersonal vid förskolor och skolor F-19. För tillfället medverkar kommunerna Karlsborg, Skara, Lidköping, Skövde, Tidaholm, Tibro och Götene, samt Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen i satsningen.