Friska barn i Skaraborg

Andelen barn och unga som har övervikt är idag fler än någonsin tidigare. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska och mentala hälsan negativt. I Skaraborg kraftsamlar vi för att minska antalet barn och unga med fetma och övervikt.

År 2011 hade var femte 4-årig flicka i Skaraborg fetma eller övervikt samt 14% av de 4-åriga pojkarna. Det är de högsta siffrorna i Västra Götalandsregionen.

Barn har rätt att växa upp i en miljö utan risk att drabbas av övervikt och fetma som kan ge upphov till livslånga sjukdomar. I Skaraborg görs det idag strukturerat arbete för att främja goda vanor på mödravårdscentraler, barnhälsovården, skolhälsovården, föreningsliv mm.

En arbetsgrupp har skapats för att driva arbetet ”ECHO Zone, Ending Childhood Obesity”, med barnläkare, sjuksköterska, dietist, elevhälsovård, folkhälsostrateger, processledare social hållbarhet/folkhälsa.

Under 2017 genomfördes en kartläggning i syfte att identifiera behov och möjligheter till utveckling av främjande och förebyggande arbete för att minska andel barn med fetma eller övervikt. Resultatet finns presenterat i en rapport. Tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund pågår nu ett intensivt arbete med en fördjupad kartläggning samt framtagande av plan för fortsatt arbete i samverkan för att minska andelen barn med fetma eller övervikt.

Arbetet är riktat till alla kommuner i Skaraborg. Under hösten 2018 kommer utbildningsdagar för personal och chefer som arbetar med barn i åldrarna 0-12 år kommer att hållas.

Arbetsgruppen åkte mars 2018 till en internationell konferens om barnfetma i Seinäjoki, Finland för att ta del av deras framgångsrika arbete med förebyggande av fetma och övervikt i kommunen.

"Vi önskar skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt"

- en satsning för att minska barnfetma i Skaraborg

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se