SILO och samsynsmöten

Motivation och framtidstro Psykisk hälsa

I Grästorp kallas elevhälsan för SILO – Stöd I Lärande och Organisation.

Elevhälsan, SILO, arbetar nära tillsammans med rektorerna och processstödjande och coachande kring utveckling av hälsofrämjande lärmiljöer i en undervisning som möter alla elever. Elevhälsan sitter fysiskt nära rektorerna och finns ute på varje enhet. ”Vägen till samsyn” –en konkretisering av hälsofrämjande lärmiljöer. I team arbetar rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Skolpsykolog och skolläkare finns med vid behov. Elevhälsan medverkar också i uppföljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.