Tillväxt växtskott på staplar av mynt

Söka projektstöd

För genomförande av projekt som ligger i linje med de prioriterade frågor som lyfts fram i vår genomförandeplan finns möjlighet att söka finansiellt stöd.

Urvalskriterier

 • Projekt ska ligga i linje med de prioriterade frågor som lyfts fram i genomförandeplanen.
 • Projekt ska vara av regional betydelse.
 • Projekt ska vara efterfrågestyrt och behovsanpassat utifrån målgruppens specifika förutsättningar.
 • Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring hos samarbetspartners.
 • Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat från ordinarie verksamhet.
 • Projekt, som har förutsättningar att erhålla medfinansiering från andra aktörer eller program, ska prioriteras.
 • Projekt ska ha en utarbetad plan för hur jämställdhet ska integreras i genomförandet.
 • Projekt ska beskriva hur de bidrar till en minskad klimatpåverkan.
 • Projekten får inte hämma eller snedvrida konkurrensen.
 • Stöd lämnas inte till investeringar.


Beslutande organ

Direktionen för tillväxtmedel ansvarar för genomförandet av "Västra Götaland 2020" i Skaraborg samt ta beslut om fördelning av den budget som förbundet disponerar för ändamålet.

Förutom förbunsdirektionen består Direktionen för tillväxtmedel av fem adjungerade ledamöterna som är valda av organisationer som företräder Skaraborgs näringsliv, akademi och sociala ekonomi.

Direktionen för tillväxtmedel sammanträda minst två gånger per år. 

Ansökningshandlingar

Ansökningarhandlingar ska vara Skaraborgs Kommunalförbund tillhanda senast 3 veckor före Tillväxtutskottets möte.

Ansökan sker via vår e-tjänst, se flik överst på sida

Ansökningsdatum under 2020

Vi har två ansökningstillfällen 2020. Nästa möte med Tillväxtutskottet är den 5 juni och  den 13 november. Ansökan ska handläggas och presenteras i berörd beredning/nätverk inför beslut. Deadline för ansökan är två månader innan beslut.

Tillväxtmedlen i Skaraborgs Kommunalförbund är i stort sett intecknade. Därför är det viktigt att ni kontaktar oss inför en ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund