Söka projektstöd

För genomförande av projekt som ligger i linje med de prioriterade frågor som lyfts fram i vår genomförandeplan finns möjlighet att söka finansiellt stöd.

Urvalskriterier

 • Projekt ska ligga i linje med de prioriterade frågor som lyfts fram i genomförandeplanen.
 • Projekt ska vara av regional betydelse.
 • Projekt ska vara efterfrågestyrt och behovsanpassat utifrån målgruppens specifika förutsättningar.
 • Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring hos samarbetspartners.
 • Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat från ordinarie verksamhet.
 • Projekt, som har förutsättningar att erhålla medfinansiering från andra aktörer eller program, ska prioriteras.
 • Projekt ska ha en utarbetad plan för hur jämställdhet ska integreras i genomförandet.
 • Projekt ska beskriva hur de bidrar till en minskad klimatpåverkan.
 • Projekten får inte hämma eller snedvrida konkurrensen.
 • Stöd lämnas inte till investeringar.

Beslutande organ

Förbundets tillväxtutskott har styrelsens uppdrag att ansvara för genomförandet av "Västra Götaland 2020" i Skaraborg samt ta beslut om fördelning av den budget som förbundet disponerar för ändamålet.

Utskottet utgörs av sex ordinarie och fem adjungerade ledamöter. De sex ordinarie ledamöterna i utskottet utses av styrelsen. De fem adjungerade ledamöterna är valda av organisationer som företräder Skaraborgs näringsliv, akademi och sociala ekonomi.

Tillväxtutskottet ska sammanträda minst sex gånger per år. 

Ansökningshandlingar

Ansökningarhandlingar ska vara Kommunalförbundet tillhanda senast 3 veckor före Tillväxtutskottets möte.

Blanketter för ansökan och rekvisition återfinns till höger. Även en vägledning som stöd för

Ansökningsdatum under 2018

Tillväxtutskottet möts den 27 april, 27 september och 16 november. Ansökan ska också handläggas och presenteras i relevant beredning inför beslut i utskottet. Deadline för ansökan (som kan ske via mail)  3 april för beslut 27 april, 17 augusti för beslut 27 september och 10 oktober för beslut den 16 november.

Tillväxtmedlen i Skaraborgs Kommunalförbund är i stort sett intecknade. Därför är det viktigt att ni kontaktar oss inför en ansökan.