Tecknad bild siluetter av människor som räcker upp händern mot en orange bakgrund

Så arbetar vi

"Västra Götaland 2020" heter tillväxt- och utvecklingsstrategin för programperioden 2014-2020. Strategin ska bidra till att Västra Götaland utvecklas till en attraktiv och väl sammanhållen konkurrenskraftig region.

Genomförandeplan för Skaraborg

Utifrån Västra Götaland 2020 har partnerskapet i Skaraborg utarbetat en delregional genomförandeplanen för perioden 2014-2016. Den har fokus på totalt 19 av de 32 prioriterade frågorna i Västra Götaland 2020 och bidrar till strategins samtliga fyra tematiska områden; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar.

Genomförandet sker dels på bred front där planen är en del av deltagande aktörers ordinarie verksamheter. Dels genomförs särskilda insatser för att lösa identifierade brister eller bättre ta utnyttja möjligheter. För denna typ av särskilda insatser finns projektmedel att söka hos Skaraborgs Kommunalförbund. 

Budget

För genomförandet av Skaraborgs delregionala tillväxtprogram disponerar Kommunalförbundet årligen 20,5 mkr miljoner kronor. Pengarna kommer dels ifrån Skaraborgs kommuner (9 mkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (8,5 mkr), miljönämnd (1 mkr) och kulturnämnd (1 mkr). Utöver dessa medel arbetar Skaraborgs Kommunalförbund aktivt för att ytterligare växla upp dessa pengar.

Beslutande organ

Från och med hösten 2019 tas beslut om att medfinansiera olika insatser av Kommunalförbundets direktion. (Tidigare fanns ett utskott) Till direktionen tillväxtmöten kallas även adjungerade ledamöter som representerar Skaraborgs näringsliv, högskola/lärcentra samt sociala ekonomi.

Hållbar utveckling som värdegrund

Utvecklingsarbetet i Skaraborg har hållbar utveckling som värdegrund och ledstjärna. Detta innebär att tillväxtprogrammet ska medverka till att:

  • Stärka ekonomins långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
  • Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
  • Minskad miljöpåverkan och en livskraftig miljö
  • Jämställdhet och integration
  • Regional sammanhållning och regional balans
  • Regionalt, nationellt och internationellt samarbete