Ett rött utropstecken mot vit bakgrund

Prioriterade frågor

Skaraborgs genomförandeplan för 2014-2020 har fokus på totalt 19 av de 32 prioriterade frågorna i Västra Götaland 2020.

Dessa prioriteringar bidrar till samtliga fyra tematiska områden i Västra Götaland 2020; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar.

För att skapa En ledande kunskapsregion ska arbetet med utvecklingen av ett samhälle som präglas av företagsamhet, som attraherar studenter och forskare, som ger starka förutsättningar för utbildning, forskning och innovation, och för ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv intensifieras.

I de senare delarna står Skaraborgs styrkeområden och industriella kluster i centrum och arbetet bedrivs på ett sätt som sätter vår tids samhällsutmaningar i centrum. Skaraborg är en stark industriregion: för att bibehålla dess konkurrenskraft behöver fortsatt strukturomvandling ske för att företagen ska ta sig högre upp i värdekedjan. Det krävs även en stark infrastruktur för utveckling, exempelvis forsknings- och innovationsmiljöer, som kan möta behov inom olika branscher och kunskapsområden och skapa möjligheter för nya innovationer och företag. Och därmed bidra såväl till förnyelse och tillväxt i befintliga näringslivsstrukturer som i nya branscher.

I arbetet med att skapa En region för alla krävs ökade satsningar på att ge kvinnor och män med olika bakgrund bra möjligheter att utvecklas med stöd för framförallt utbildning, arbete och kommunikationer. Alla ungdomar ska ges förutsättning att få bra ingångar i samhället. Tendensen med att allt fler hamnar i utanförskap eller att invånare med utländsk bakgrund utsätts för diskriminering ska brytas. Kopplingarna mellan arbetsliv och studier ska stärkas i utbildningssystemet med hjälp av validering, kompetensförsörjning- och utveckling samt matchning av kompetens.

Tillgång till Skaraborgs och Västra Götalands samlade förutsättningar för arbete, utbildning och kultur är avhängigt goda kommunikationer liksom företagens transportmöjligheter.

För att bidra till En region där vi tar globalt ansvar måste vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle på områden som berör utvecklingen i andra delar av världen. När vi är framgångsrika i det stärker vi vår konkurrenskraft och förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling. Lika viktigt är att vi tar vårt ansvar för hur vår konsumtion och våra relationer med omvärlden påverkar möjligheterna att leva ett bra liv i andra länder. Ökat fokus krävs på socialt ansvar, resurseffektivitet och på att bidra till ett giftfritt samhälle. Inköp och upphandling är centrala verktyg för att driva ansvars- och innovationsfrågor.

En region som syns och engagerar utgör en fortsatt satsning på att stärka och profilera Skaraborg som ett attraktivt område, både för boende och besökare, präglat av ett livaktigt kulturliv, av möten, evenemang och nyskapande. Men också på att utveckla arbetet med att göra vår delregion till en attraktiv region för investeringar, en region som berör och som mer aktivt än hittills är med och påverkar och formar framtidens utveckling.