Turismstrategi Skaraborg

Syftar till att skapa bättre förutsättningar för en utveckling av turismnäringen i Skaraborg. Målet är en fördubbling av omsättningen inom besöksnäringen i Skaraborg till år 2015.

Utifrån det fastställda målet har kommunerna i samarbete med Västsvenska Turistrådet utarbetat en handlingsplan för att lägga en stabil grund för en positiv utveckling av Skaraborg som turismdestination.

Handlingsplanen omfattar ett flertal olika insatsområden och delprojekt:

 • Profilering och destinationskännedom
  - Turistisk vision och värdegrund för Skaraborg som destination
  - Destinationsmanifest
 • Kunskap och kompetens
  - Analyser, undersökningar och statistik
  - Utvecklign av ett kunskapscentrum för måltidsturism
 • Nyetableringar och investeringar
  - Besöksnäring i fysisk planering
  - Utveckling av småskaligt boende på landsbygden
 • Kvalitet och värdskap
  - Utveckling av ett kvalitet och hållbarhetssystem
 • Befintliga anläggningar
  - Fler företag bokningsbara on-line
  - Danmarkskampanj
 • Reseanledningar
  - Utveckling av reseanledningar inom bl.a. natur, kultur, evenemang, måltidsturism och mötesindustri.

Projektet ägs av Skaraborgs Kommunalförbund och genomförs i nära samarbete med Västsvenska Turistrådet.

Projektet medfinansierats via tillväxtprogrammet med totalt 5 200 000 kronor. Övriga finansiärer är Västsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Tillväxtverket.

Projekttid: 200901-201112.