Bild på odlingskrukor med växter

Västra Götaland 2030

Regionfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
Strategin tar sin utgångspunkt i de stora samhällsutmaningarna och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Det behövs innovativa lösningar, tvärsektoriella angreppssätt och en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomiska, sociala och miljömässiga, i allt utvecklingsarbete.
Strategin har formats efter många dialoger i länet med kommuner, universitet, högskolor, näringsliv, myndigheter, föreningslive och andra organisationer.

Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya  utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030) i Skaraborg. Uppdraget innebär att i samverkan med berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden.