E-råd Skaraborg

E-råd Skaraborgs bildades 2013 och är en beredande grupp till Kommunchefsnätverket.

SKL skriver i sin handlingsplan från 2017 "Förutsättningar för digital utveckling" att ett arbete som korresponderar måste ske både på ett nationellt och ett lokalt plan. För att lyckas i arbetet betonas de gemensamma förutsättningarna i form av arkitektur och tjänsteutveckling.

Syfte

E-råd Skaraborgs syfte är att hjälpa kommunerna med digitaliseringen genom att:

  • Prioritera frågor kopplade till digitaliseringen
  • Sortera frågor kopplat till digitalisering ur ett samarbetsperspektiv, dvs lokalt, regionalt eller nationellt.
  • Utgöra ett nav mellan Kommunchefsgruppen och Digitaliseringsnätverket


Mål

  • Enklare vardag för Skaraborgs invånare och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg.

Ansvar

Utifrån styrdokumenten bryta ned och ta fram förlag slag på områden inom digitalisering som kommunerna i Skaraborg bör prioritera och samverka kring.

E-rådets funktion är att bereda och planera strategiska frågor kopplat till digitalisering som man med fördel arbetar övergripande med. KC-gruppen kan ge uppdrag inom området digitalisering till E-rådet.

Digitaliseringsnätverket kan föra upp frågor till E-rådet för att få en ytterligare belysning av olika frågor och eventuell vidare hantering i KC-gruppen.
 
Frågor som dyker upp från andra samverkansnätverk t ex chefstjänstemannanätverk och som har en kommunövergripande prägel lyfts till E-rådet för dialog och fortsatt hantering.

Minst en representant i E-råd Skaraborg bör vara med i det nationella arbete som bedrivs på SKL, Inera eller annat riksdagsdepartement för området Digitalisering.

Representanter i E-råd Skaraborg

  • Minst två kommunchefer/kommundirektörer från kommuner tillhörande Skaraborg. Utses på kommunchefsgruppen. En av valda kommunchefer/kommundirektörer ska vara representerade i kommunchefsgruppens beredning. Den kommunchef som har ansvar för digitaliseringsfrågor i KC-gruppen ska vara representerade i E-råd Skaraborg.
  • Beredningsgruppen för Digitaliseringsnätverket
  • E-samordnare och verksamhetsutvecklare på Skaraborgs kommunalförbund
  • Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektör


Nuvarande representanter

Tomas Fellbrant, kommundirektör Skövde kommun

Eva Thelin, kommunchef Tidaholm kommun

Fredrik Edholm, IT-chef Skövde kommun

Lars-Gunnar Rask, IT-chef Lidköpings kommun

Christofer Olsson, IT-chef Mariestad kommun

Maria Nilsson, e-samordnare Skaraborgs kommunalförbund