Anhörigstöd i Skaraborg

Skaraborgs 15 kommuner i samarbete med Skaraborgs sjukhus och Primärvården Skaraborg samt anhöriga (eller personer) som vårdar eller stödjer närstående, olika intresseorganisationer och föreningar.

Enligt socialtjänstlagen SoL 5 kap 10§ ska kommuner erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarit sjuk, äldre eller funktionshindrad. Samverkansprojektet som pågick mellan 2006-2010 är nu avslutat. Projektet har utvärderats externt och hela slutrapporten, ppt-bilder till denna samt en kortversion finns till höger på denna sida.

Anhöriga från Skaraborgs kommuner inbjöds att delta där varje fokusgrupp bestod av anhöriga eller person som stödjer eller hjälper närståede. Syftet med fokusgrupperna var att få en övergripande bild av anhörigas syn på vad som är betydelsefullt stöd för dem. Fokusgrupperna belystes från tre olika perspektiv förälder, make-maka och döttrar-söner. Se fokusgruppfolder till höger på denna sida.

Deltagande i fokusgrupperna baserades på tre olika anhörigperspektiv där en grupp var föräldrar, en make-maka och den tredje var döttrar-söner.

Se fokusgruppsfolder här till höger.

Kartläggning "Anhörigstöd i Skaraborg"

Under våren 2010 har en kartläggning genomförst inom Kommuner och Hälso- och sjukvård. Syftet med kartläggningen är att få kunskap om det stöd som finns för anhöriga inom målgrupperna funktionshinder, socialpsykiatri, individ och familjeomsorg samt inom hälso- och sjukvården. Se rapporten till höger på denna sida.