Metodstöd för ASI/DOK

ASI står för Addiction Severity Index medan DOK står för Dokumentation och utvärdering inom socialtjänsten.

De båda metoderna är standardiserade bedömningsinstrument och rekommenderas av socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

Samtliga kommuner i Skaraborg har beslutat att använda metoden ASI och därför nämns fortsättningsvis bara denna.

Uppdraget metodstöd har inneburit att leverera stöd och rutiner till kommunerna i Skaraborg så att de i sin tur kunnat nå sina mål angående ASI-användning. I uppdraget ingick också att kontakta Kriminalvården och Landstingets beroendevård för eventuell samordning. Projektet avslutades 2010-12-31.