Isabel Eriksson

Kulturstrateg

Isabel samordnar förbundets arbete inom fokusområde Kultur. I hennes uppgifter ingår bl a att förankra, informera, stödja och samordna gemensamma insatser för att stärka det lokala och delregionala kulturlivet. En del i detta handlar om att verka för att kulturfrågorna integreras i det tillväxtbefrämjande arbetet.
Isabel är också kommunernas och förbundets kontaktperson gentemot Västra Götalandsregionen inom kulturområdet. 
tel: 0500-49 72 09, 0737-122657
e-post: isabel.eriksson@skaraborg.se